Home App Game Contact DMCA Report

INO2 1.0 Apk Paid Mod

INO2 Apk Mod
NameINO2 1.0 Apk Paid Mod
Updated09 Apr 2020
CategoryGames > Role Playing
Requires Android5.0 and up
DeveloperFANTEC株式会社
Google Playjp.fantec.ino2
Size69.54 MB
Download Apk

INO2 Mod Apk

Ying Yu baziyonhakochira!-[HardCrisis] (AppStore / GooglePlay)https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fantec.ino

----------------------------------------------------------------

shinpurudeMei shiidotsutoHui deBiao Xian sareta, Gu Du Gan toDu Te naBu Qi Wei sagaJiao eruShi Jie woTan Suo surusabaibaruRPG

Yu Ding Wai noXing henoBu Shi Zhao .

Xing niSheng Xi surusamazamanaeiriantachikaranoXie Wei .

Sheng kiCan rerukaFen karanaiJin Zhang toBu An noZhong de, Bi rahaDi Qiu henoGui Huan woMu Zhi su.

- arasuzi -

Zhu Ren Gong gaYang Cheng Xue Xiao niRu Xue shitekaraBan Nian , Diao Cha Tuan niRu Tuan surutameniBan Nian ni1Hui Shi Yan gaXing wareru.

Shi Yan Nei Rong haXing noDiao Cha . Zhu Ren Gong Han muXun Lian Sheng chimugaXiang kauXian ha, Zhu Ren Gong gaChong reteiruRen Wu gaDiao Cha shitaXing deatsuta.

Yu Zhou henoChong reyaYou Xiu naCheng Ji woJu uZhe , sorezorenoXiang iwoBao kinagaraFei biLi tsutaZhu Ren Gong tachideatsutaga, Xiang kauTu Zhong supesudeburinibutsukatsuteshimaiYu Ding Wai noXing niBu Shi Zhao shiteshimau.

1Ren Xing Fang Bu Ming ninatsutaZhong Jian . Huai reteshimatsutaYu Zhou Chuan . Ji Di tomoLian Luo gaQu rezuZi Fen tachidakedekonoXing woTuo Chu shinakutehaikenaiZhu Ren Gong tachihakonoXing noTan Suo woKai Shi suru.

- gemuGai Yao -

Ben apurihaWei Zhi noXing woWu Tai nishita, Tan Suo sabaibaruRPGdesu.

Yu Ding Wai noXing niBu Shi Zhao woshitaZhu Ren Gong Da .

Wei Zhi noeiriantonoZao Yu . Dong ritsukuyounaburizado, Xi modekinaiDu Zhao nado.

Yi Shun noPan Duan gaSheng Si wowakeruZhong , Zhu Ren Gong Da woQuan Yuan Wu Shi Tuo Chu niDao kerukagakurianoJian tonarimasu.

V shinpurudeMei shiidotsutoHui

subetenogurahuitsukuhadotsutoHui deMiao kareteimasu.

shinpurusanoZhong niaruGu Du Gan toDu Te naBu Qi Wei sawogoKan Neng kudasai.

V Chang Shi Jian Tan Suo Ke Neng na, boriyumunoarumatsupu

Wei Zhi noXing nihasamazamanaHuan Jing gaari, sonoHuan Jing gotoniSheng Xi surueirianmoWei tsutekimasu.

SubeteTa Ta Po SurutoBao Chu gaShi Emasu Tan Suo ShitarutohaJi Li Lu sare

V yuzanoXuan Ze deBian Hua surumaruchiendeingu

endeinguhaQuan Bu de6tsu.

yuzagaXing tsutaXing Dong niyotsutesutorimoBian Hua shiteikimasu.

Quan Yuan deTuo Chu woMu Zhi shimashiyou!

Qian Zuo INOnoapuriNei demoZhui Jia kontentsutoshiteINO2woGou Ru pureisurukotogadekimasu.

INOdeBAGWaku yadoronnoKe Jin woXing tsuteitaFang ha, INOapuriNei niteINO2woGou Ru surutoYou Li nigemuwoJin merukotogadekimasu.

INO2haXin shikuShu kiQi koshitasutoridesu. Qian Zuo INOwopureishitakotoganaiRen demoLe shindemoraeruNei Rong tonatsuteimasu.

For the English version, click here! Hard Crisis (AppStore/GooglePlay)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fantec.ino

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------

Survival RPG exploring a world filled with loneliness and unique eerieness through simple, beautiful pixels.

Unplanned crash landing of a star.

Stars are under threat from various aliens.

They seek to escape the anxiety and tension of not knowing whether they will survive, in order to make it back to Earth.

--Synopsis--

An examination takes place six months after the main character has entered the training school to be eligible for the next six-months.

This test is an examination of stars. The star that the hero desired was the destination for the trainee team, which included the hero.

The main characters were those who wanted to reach space. They took off and loved their emotions, but then crashed onto a star.

A missing companion. A broken spaceship. A spaceship that has been damaged.

--Game overview--

This is an RPG for exploration and survival set in an undiscovered star.

Unplanned stars were the crash site for these protagonists.

Unknown aliens may be encountered. Frosty blizzards, poisonous swamps and other inhumane phenomena

Clearing the scene is about being able to guide all of the characters safely to safety while momentary judgement divides life from death.

Beautiful pixel art that is simple and easy

Pixel art is used to create all graphics.

Take in the solitude and eerieness that comes with simplicity.

V Voluminous maps that are searchable for long periods of time

The environments of unknown stars are diverse and so is the environment in which aliens live.

You will get a record of the route that you have searched and a reward if you finish all.

V Multi-ending, which can be changed according to user's preference

Six endings are available.

The user's actions can change the story.

We all want to escape, let's not forget!

As an additional feature, you can buy and play INO2 within the INO app.

You can bill for drones or BAG slots with INO by buying INO2 in the INO App.

The story of INO2 has been transcribed. This content is accessible to anyone who has not played INO before.

INO2 Mod ApkDownload INO2 Mod Apk

Download Apk
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *